امین الغریب
 
قالب وبلاگ

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:43 ] [ امین الغریب ]

))وین ربی))

 

چاوین رفاقه وین ربی

 

                                 چاوین رفاقه وین الصحاب

 

                                                                 عافونحی الحبهم لیش ربی

عافونی الحبهم شنهی السباب

 

                          اصلاً چنت یهیچ انه اضنفاً

                                                                 علیهم چنت انه محب احساب

 

تگلحی الناس شوما تذحک انته

 

                                          بویا اذحک چنب دهرانه العصاب

                                                                           تراهذه ذحک اشارالحرام

 

مسکین الگلب من ظیم الحباب

 

                        ی شذحک بعدشحچی یخلان

 

                                                         کلنی ادموع والله وکلنحی اعتاب

 

                                                       

                                                     (( وین ربی))

 

)امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:39 ] [ امین الغریب ]

......(( مقطع حب الجدید)).......

 

حبیبی ارجوک حاچینی

                            علیه اشفرک اشدارک

 

                                                   اذالاگی حبیب جدید

                                                                              روح ابحبک امبارک

 

رایح توندل ویای؟ ترجعلک

 

                    بس گلی

 

                              موگلبحی خطیه امتانی اخبارک

 

اکذعیون گلبحی ولا یشوفک عود

              

                                   وگبل لا کنها گلبحی اقمض اختارک

 

واگلک هذه گلبحی

 

                          وانتحچی اعلیه طوف

 

                                            وکل هذه الدلال

        

                                                                      و تدک بسمارک

ولوگلبک صخرچا

                             والله هم انطر

                                             ادگن باب گلبک و انایم دارک

 

مثل خطا راحسبنحی تحل لباب اله

 

                                   لویردخطارک*

 

کلهه تغیرت و پاک یا گلبحی

                                     سکت و دفن اسرارک

                                                                  اسکت و دفن اسرارک

 

 

((مقطع حب الجدید))

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:39 ] [ امین الغریب ]

........(( لا تغلط))......

 

وحگک یلحی حبحی انته

 

           وحگک خالق الکوان

 

                        احبک مانی طمعی انا

 

                                    احبک من گلب ولسان

 

اذا ناوی انته تترکنی

 

                  حیل انسعلک انا اهنا الکا ب کان

 

                        ملک و بگلبحی ذمیتک

 

                                                                      ملک و ما یلحگه انسان

 

و کل های انته تترکنی

 

       هم فدیوم تذکرنی

 

                                           محد حبنی ابگدک انا

 

                                  متندم و قلطان..........

 

بس ذاک الوکست لو ترجع الگلبی

 

                          تشوف الچوم بس نیران .....  چا لاحگ عله الدخان

 

لا احساس عندک

 

                             والله لا وجدان

                                                                     (امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:38 ] [ امین الغریب ]

)) عجیبه الدنیا یاربی))

 

توجه للسلف بالک من ناسل

 

                            اعیننی للوکت وین وکت چان

        

                                                                ابهذه وکلت یاهوالیعاشر

یگطعها عشریه ایگول ندمان

                      چاوین فخروطیب یا ناس

                                                  

                                                       کلهه طم بخطهربلای وژدان

گبل چینه ابهانه نرفع الراس

 

                                        بس هسه ابهلنه بگله عدوان

                                                            

                                                                 یاربی شلونهه فسرالدنیا

 

شوف انسان صایریاکل انسان

 

                                            تراالیزنکرالطیب پنرکرالذار

                        

                                                  یذل بلاذمیروحیل خصران

 

(( عجیبه الدنیا یاربحی))

                                               (امین الغریب)

 

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:38 ] [ امین الغریب ]

(( حیل ما عندک وفا ))

 

دراوینچی محبتک طیب وعا طفتک قست

 

                      اذاما تحبتی دگلی راجع انه اتندمت

 

                        بس ........

 

ثق مادام انته اویای لوبنا رالی جنه

 

                                   وذل و یاک کل عمری ولا خلیک تتمنه

 

ولگلب اشوی اذا اذاک نفساً انتقم منه

 

                                العدو لو را دیگربلک اصیرن سیف اذبحنه

 

اریدک انته هم و یای هیچی و لف تملک معرفه

 

                                       والله لو مره اترکتنی حیل ما عندک وفا

 

 

(( حیل ماعندک وفا))

 

                                  (امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:38 ] [ امین الغریب ]

(( المقاطع البشر))

 

یا غنی الدنیا دوارا وطاردت بیهه امنمس

 

                    وین لا حده غرورک والله بعدک من رکس

 

                                                  الطمعی ما زمط ابحچیک الطمع بس بی یلس

 

چا فقیر الحال انته موش ذاک الهیچ ما عنده فلس

 

                           ای فقیر الحال انته یلی بس بالمال تدنیهه النفس

 

                                                 الفقیر بحرفقرا عارک الدنیا و اخذ منه درس

 

وانته ذل احذن المالک الیوم لو با چرتموت او بلگبر

 

                                        او بلگبر خومنجس انته نایم یا غنی یمته بل گعده تحس

 

                                                  البشر ذل ما یرید زین البشر بی تطمع الدنیا

 

یفرج من ملکه اقران یعضل ینسه اخوای

 

                  چالیش الغنی بل کون رخیص ایبیع عالیه

 

                                         الفقیر بعین کم یرخص اشکشر عدالله غالیه

 

الفقیر امدنج ایسلام سلام علیک اوهاهیه

 

                             الغنی تافع صدر لو مرتحترمه سلامک حار

 

                                                            سلامک اله ابیانیه

 

قشیم البشر ما یدری الطمع تالیه

 

                             چالیش البشر هیچی شنهو الفرق بل حالات

 

                                                                 الحیات بموت مرمیه. الحیات الموت

 

                                                   .......... مرمیه................

 

 

 

(امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:37 ] [ امین الغریب ]

                          (( الله ایساعد العاشگ))

 

الیحب ما یوزمن حبه حضریطیررگبه

 

                                یا ربی اشلون ظیم الحب

 

                                                        اذا............

                          هیچ الیحب وفای

 

                                                   شوذاک الطرف ما یدرک الگلبه

 

                .......... ادرک یل حبیب ادرک.......

 

تدری بل یحبک اذا یاکل ذاد یا کل ذد

 

                                                 و یذکرک..........

 

یاکل ذاد بس کل گلمه مسمومه .

 

تدری من یمرمنک یروج ابعبره

 

                   وابحصره..........

 

واخایف یطگ بلعومه

 

                         مجنونک...........

والمجنون موبس ذاک الی بلعجدیفتر

 

                                                    یمشی و نزع اهدومه

 

                ...... لامجنون کل عاشگ.........

 

                                                         ........ خطیه و بأذن الچومه

 

انه لی هسه مجنونک.............

 

                                          شوف اروح گلبحی اشلون معلومه

 

یوبه الله ایساعد العاشگ والله ایساعد اهمومه

 

 

                          ((مقطع.......... الله ایساعد العاشگ))

 

 

 

 

 

 

 

                                    (امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:36 ] [ امین الغریب ]

(( الفگر))

 

چنت احبه منزغروا علیه  گای منکسر

 

                  وحیل یجرحنی کلما وحیل یخزجزر

 

                                         چنت حبه من منزعز

 

                                           اکبر اوهسه ادرابیه بس یحب غیرعلیه

 

گلی الگک اشلون خلصت العمر

 

                     اشلوان ذل عندک صبرلوتحبنی من زغر

 

                             حاط ایده ابیدغیریی من یمرالچنت البنه زخر

 

                                          

  هذا حزیی امنا لعشگ نهم هست مثلی فگر

 

 

                                      (امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:36 ] [ امین الغریب ]

(( اریداکتب واریدارسم))

 

اریداکتب واریدرسم گلب گلبی و یا گلبک جار

 

                                             اریدارسم علیک انا واریداکتب علیه اشصار

 

                                                                    بس ماترسم ها صورت العاشگ

 

                                                                    لئن تعبان ساهربل قهرمحتار

 

اریداکتب واریدارسم علیک انه واریداکتب علیه اشصار

 

                        اریداکتب واریدرسم بواچی و نار

 

                             عود اوکات من اشتاگ اذل اکتب شعرعنک

 

                                                         بس لاوین حتهه اشتوصل الشعار

 

چاشکتب علی غصتی چاشرسم علی الوراگ

 

                                    حاول ارسم لاهات عودارسم قهروافراگ

 

مااکتب علی غصتی علی العشاگ

 

                              اریداکتب واریدارسم  کثیر اشواگ

 

 

 

                                                                                                 (امین الغریب)

[ شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:35 ] [ امین الغریب ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

هذه مجموعه اشعارتشمل غزلیات و وقصائدالشاعرالشاب امین الغریب ولدا امین الغریب فی الاهوازفی عام 1372 فی قریته تسما ابودبس امین الغریب فی اسراه مثفقه عربی ابویعمل فی مجال الطباخه وامه مداح اهل بیت و فی بیتهه محبتاً له اهل بیت کفیراً
آرشيو مطالب
امکانات وب
ایران رمان